Praktyki zawodowe w TNr 8

PRAKTYKI ZAWODOWE

w Zespole Szkół nr 42

zawód technik informatyk – symbol 351203


CZAS PRAKTYKI ZAWODOWEJ – 8 tygodni (360 godzin)
2 klasa – 4 tygodnie (160 godzin)
– (04.05.2020 – 29.05.2020)
3 klasa – 4 tygodnie (160 godzin)
–(02.11.2020 – 27.11.2020)

Zaproszenie dla pracodawców.

Zapraszamy firmy (pracodawców) do nawiązania współpracy z Zespołem Szkół Nr 42 im. Jana Karskiego, kształcącym młodych ludzi w zawodzie technik informatyk, o przyjęcie naszych uczniów na praktyki zawodowe.
Jako szkoła zdajemy sobie sprawę, że przygotowanie teoretyczne bez poznania realnych warunków działalności gospodarczej nie wystarczy do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. Zależy nam, aby nasi uczniowie poznawali swój przyszły zawód w firmach o znaczącej pozycji na rynku gospodarczym, aby byli w przyszłości odpowiedzią na potrzeby pracodawców poszukujących osób o odpowiednich kwalifikacjach.

Praktyki zawodowe są bezpłatne dla firmy a uczniowie posiadają ubezpieczenie NNW na czas ich trwania.

W naszej ocenie praktyki zawodowe są najkrótszą drogą pozyskania przyszłych pracowników na tak trudnym rynku pracy. Zapraszamy do współpracy, poniżej mogą Państwo zapoznać się propozycją programu praktyk oraz czasem trwania ze względu na wiek uczniów i wymaganiami procesu nauczania.

W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji, prosimy o kontakt. (22 6626281 wew 5)zsnr42@interia.pl

Do pobrania:

• PROPOZYCJA PROGRAMU PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK INFORMATYK
• PROPOZYCJA UMOWY O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ
• FORMULARZ WOLI ZGŁOSZENIA FIRMY O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ.
• REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ.

Informacje dla uczniów i rodziców.


Zachęcamy uczniów do podjęcia próby poszukania firmy, w której chcielibyście odbyć praktyki zawodowe we własnym zakresie. Jest to okazja do zdobycia dodatkowego doświadczenia w obszarze poruszania się po rynku pracy.

W przypadku, nawiązania kontaktu z firmą, w której uczeń mógłby realizować praktykę zawodową, należy wysłać FORMULARZ WOLI ZGŁOSZENIA FIRMY O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ na adres zsnr42@interia.pl lub wiadomość przez LIBRUS do :
p. Ewa Sutyniec – Kierownik szkolenia praktycznego, lub
p. Michał Demczuk – wicedyrektor ZS nr 42
z informacją: Nazwa firmy, nazwisko i telefon osoby do kontaktu w sprawie praktyk.

Ostateczny termin na propozycje własne uczniów to 30.03.2020r.

W kontakcie z firmą należy ustalić, czy firma może podpisać Umowę ze szkołą (PROPOZYCJA PROGRAMU PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK INFORMATYK) w zaproponowanej przez szkołę formie, oraz przedstawić (PROPOZYCJA UMOWY O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ). Jeśli firma zgadza się na podpisanie zaproponowanej wersji Umowy, należy zgłosić i wysłać (FORMULARZ WOLI ZGŁOSZENIA FIRMY O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ). Do praktykanta należy dostarczenie, do pracodawcy Umowy oraz zmodyfikowany Programu Praktyk w 2 egzemplarzach (dla firmy i dla szkoły), które należy przedłożyć do szkoły najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem praktyki zawodowej.

Dla uczniów, którzy nie podejmą samodzielnej próby znalezienia firmy, szkoła skieruje na praktykę zawodową. Uczniowie Ci otrzymają podpisane przez Dyrektora Szkoły Umowy o Praktykę Zawodową i zgłoszą się do wybranej przez siebie firmy na rozmowę kwalifikacyjną oraz w celu podpisania Umowy i zatwierdzenia Programu Praktyki Zawodowej, a następnie dokumenty te dostarczą do Kierownika Szkolenia Praktycznego w szkole, które przedłożą do szkoły najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki zawodowej.

Cele ogólne praktyki zawodowej.


• PROPOZYCJA PROGRAMU PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK INFORMATYK


Zgodnie z podstawą programową ogólnym celem programu praktyk zawodowych dla uczniów jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego na poziomie technika informatyka. Program praktyk zawodowych pozwoli osiągnąć ogólne cele kształcenia zawodowego, lepiej przygotować do wykonywania zadań zawodowych oraz aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Uczeń doskonali umiejętności i nawyki zdobyte w szkole poprzez ich korelację z rzeczywistymi warunkami pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach informatycznych świadczących usługi z zakresu serwisu sprzętu komputerowego, projektowania i realizacji sieci komputerowych oraz aplikacji internetowych.

W praktyce zawodowej w rzeczywistym procesie pracy uczeń powinien poznawać i wykorzystywać innowacyjne techniki i technologie informatyczne. Nowoczesne warunki pracy, kontakt z realiami przedsiębiorstwa przybliżają ucznia do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Praktyki zawodowe u pracodawcy powinny wpłynąć na wzrost poziomu wiedzy i umiejętności, oraz podniesienie kompetencji personalnych i społecznych w zawodzie technik informatyk.

Program praktyk u pracodawcy wspomoże rozpoznanie możliwości rozwoju zawodowego ucznia w dziedzinie informatyki i pozwoli uczniowi na rozpoznanie swoich predyspozycji, dzięki czemu będzie mógł stwierdzić, czy swoją dalszą drogę rozwoju ukierunkuje na urządzenia techniki komputerowej czy na sieci komputerowe bądź aplikacje internetowe i bazy danych, a w szczególności wpłynie na:
 podniesienie jakości kształcenia zawodowego na poziomie technika informatyka,
 utrwalenie i doskonalenie umiejętności i nawyków nabytych w szkolnym kształceniu zawodowym,
 przybliżenie uczniom rzeczywistych warunków pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach informatycznych,
 opanowanie umiejętności wykorzystywania innowacyjnych technik i technologii informatycznych,
 poznanie możliwości rozwoju zawodowego u pracodawcy,
 podniesienie kompetencji personalnych i społecznych wobec pracy w zawodzie technik informatyk, a w szczególności nawyku kształcenia się przez całe życie, aby być cały czas atrakcyjnym na rynku pracy.
Zestaw efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych sprawdzanych i doskonalonych na praktykach zawodowych u pracodawcy lepiej przygotuje ucznia do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych w przyszłości.
Z uwagi na krótki czas trwania praktyk zawodowych (4 tygodnie) oraz różnorodność i specyfikę firm, w których uczniowie odbywają praktyki, program praktyki zawodowej dla poszczególnych uczniów (firm) będzie ustalany indywidualnie.
Zakres praktyki zawodowej obejmować może efekty kształcenia z obszaru jednej kwalifikacji lub wybrane efekty z różnych kwalifikacji w zależności od możliwości firmy.Z uwagi na krótki czas trwania praktyk zawodowych (4 tygodnie) oraz różnorodność i specyfikę firm, w których uczniowie odbywają praktyki, program praktyki zawodowej dla poszczególnych uczniów (firm) będzie ustalany indywidualnie.

Cele szczegółowe


Podczas praktyki zawodowej uczeń powinien doskonalić wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne, objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk w obszarze dwóch kwalifikacji:
1. EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
2. EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.
Do pobrania:
• PROPOZYCJA PROGRAMU PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK INFORMATYK
• PROPOZYCJA UMOWY O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ
• FORMULARZ WOLI ZGŁOSZENIA FIRMY O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ.
• REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ.