Biulet Informacji Publicznej

Władze

KIEROWNICTWO:
Dyrektor – Katarzyna Konczewska
Wicedyrektor – Renata KaczyńskaWicedyrektor – Michał Demczuk
Kierownik Szkolenia Praktycznego – Ewa Sutyniec
Godziny przyjęć we wszystkie dni tygodnia po telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem szkoły.
PION ADMINISTRACYJNY:
Samodzielny referent : Anna Ładno – godziny urzędowania 8:00 – 16:00
Specjalista : Mirosława Dera – godziny urzędowania 8:00 – 16:00

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkół Nr 42 wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne:
· Technikum Nr 8
· Branżowa Szkoła I stopnia nr 37
· CLIV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Organy Zespołu:
· Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny
· Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Status prawny

Zespół Szkół Nr 42 w Warszawie jest jednostką samorządu terytorialnego. Organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

Zasady funkcjonowania

Wszystkie szkoły wchodzące w skład Zespołu są szkołami publicznymi.
Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i w oparciu o Statut Zespołu Szkół Nr 42.
ZASADY FINANSOWANIA
Statutowa działalność Zespołu Szkół Nr 42 jest finansowana przez organ prowadzący.
ZASADY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Zespołu Szkół Nr 42, Statut, Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny.
ZASADY ZARZĄDZANIA
W oparciu o system Kontroli Zarządczej.
ZASADY WYNAGRADZANIA
Wynagradzania pracowników:
– Nauczycieli – w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Nr 97 poz.674 z 2006 roku z późn. zm.) oraz regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawę (uchwała Nr LII/1581/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. z późn. zm.).
– Pracowników administracji i obsługi, w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398) i własny regulamin wynagradzania.

Kompetencje

Kompetencje organów szkoły określa ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572), Statut Zespołu Szkół Nr 42, zakresy czynności pracowników niepedagogicznych.

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności określa ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) oraz Statut Zespołu Szkół Nr 42, Program Pracy Zespołu Szkół Nr 42.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 opublikowano na https://dbfoursus.bip.um.warszawa.pl

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 opublikowane na stronie :
https://dbfoursus.bip.um.warszawa.pl/

https://dbfoursus.bip.um.warszawa.pl/