back to school

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022-2023

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2022/2023 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1. słabowidzący,
2. niesłyszący,
3. słabosłyszący,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do:

  • branżowej szkoły I stopnia,
  • branżowej szkoły II stopnia,
  • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  • klas I-IV pięcioletniego technikum,
  • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
  • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego przysługuje uczniom uczęszczającym do:

  • branżowej szkoły I stopnia,
  • branżowej szkoły II stopnia,
  • klas I-IV pięcioletniego technikum,
  • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole (gabinet pedagoga lub sekretariat) w terminie do 12 września 2022 r.

Druki wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023 wraz z instrukcją wypełniania dostępne są u pedagoga szkolnego oraz
w sekretariacie szkoły - pobierz wniosek

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dowody zakupu/oświadczenia (szczegółowe informacje zawarte są w instrukcji do wniosku).

Autor wpisu