BIP szkoły na stronie rządowej - Zespołu Szkół nr 42

KIEROWNICTWO:

Dyrektor – Katarzyna Konczewska
Wicedyrektor – Renata Kaczyńska
Wicedyrektor – Michał Demczuk
Kierownik Szkolenia Praktycznego – Ewa Sutyniec

Godziny przyjęć we wszystkie dni tygodnia po telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem szkoły.


PION ADMINISTRACYJNY:

Sekretarka: Anna Ładno - godziny urzędowania 8:00 - 18:00
Sekretarka: Małgorzata Markiewicz - godziny urzędowania 8:00 - 18:00
Kierownik gospodarczy: Mirosława Dera - godziny urzędowania 8:00 - 16:00


STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

W skład Zespołu Szkół Nr 42 wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne:

  • Technikum Nr 8
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 37
  • CLIV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Organy Zespołu:

  • Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny
  • Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych


STATUS PRAWNY
:

Zespół Szkół Nr 42 w Warszawie jest jednostką samorządu terytorialnego. Organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

 

STATUT ZESPOŁU ZESPOŁU nr 42

Technikum nr 8 im. Jana Karskiego - statut szkoły

Szkoła Branżowa I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego - statut szkoły


ZASADY FUNKCJONOWANIA:

Wszystkie szkoły wchodzące w skład Zespołu są szkołami publicznymi. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i w oparciu o Statut Zespołu Szkół Nr 42.


ZASADY FINANSOWANIA

Statutowa działalność Zespołu Szkół Nr 42 jest finansowana przez organ prowadzący.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ursus m.st. Warszawy:

02-495 Warszawa,
Plac Czerwca 1976 roku nr 1
tel. 22 2770940, fax 22 2770942
NIP: 5222377038,  REGON: 010160606

Strona główna

email: [email protected]


ZASADY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Zespołu Szkół Nr 42, Statut, Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny.


ZASADY ZARZĄDZANIA

W oparciu o system Kontroli Zarządczej.


ZASADY WYNAGRADZANIA

Wynagradzania pracowników:

  • Nauczycieli – w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Nr 97 poz.674 z 2006 roku z późn. zm.) oraz regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawę (uchwała Nr LII/1581/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. z późn. zm.).
  • Pracowników administracji i obsługi, w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398) i własny regulamin wynagradzania.

KOMPETENCJE

Kompetencje organów szkoły określa ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572), Statut Zespołu Szkół Nr 42, zakresy czynności pracowników niepedagogicznych.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności określa ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) oraz Statut Zespołu Szkół Nr 42, Program Pracy Zespołu Szkół Nr 42.

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 opublikowano na  https://dbfoursus.bip.um.warszawa.pl

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 opublikowano na  https://dbfoursus.bip.um.warszawa.pl

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 opublikowano na  https://dbfoursus.bip.um.warszawa.pl

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 opublikowane na https://dbfoursus.bip.um.warszawa.pl/

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 opublikowane na https://dbfoursus.bip.um.warszawa.pl/

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 opublikowano na https://dbfoursus.bip.um.warszawa.pl

Deklaracja dostępności w Zespole Szkół 42 w Warszawie

Deklaracja dostępności - Zespołu Szkół 42

Deklaracja dostępności - Technikum nr 8

Deklaracja dostępności - Branżowej Szkoły I stopnia

Deklaracja dostępności - CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych