ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 42 w WARSZAWIE - to publiczna szkoła średnia, dająca młodym ludziom możliwość kształcenia na ciekawych, zapewniających interesującą i dobrze płatną pracę, kierunkach.

W skład Zespołu Szkół nr 42 wchodzi:

 • Technikum nr 8 im. Jana Karskiego
 • Branżowa Szkoła  I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego

Kadrę ZS nr 42 stanowią wykwalifikowani nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, którzy pomagają uczniom w dokonywaniu trafnych wyborów, zapewniają im wszechstronny rozwój i dbają o jakość kształcenia.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2020/21:

Technikum 5-letnie

 • dwie klasy o kierunku technik informatyk z językiem angielskim i językiem niemieckim oraz rozszerzoną matematyką
 • jedną klasę o kierunku technik organizacji turystyki z językiem angielskim i językiem niemieckim oraz rozszerzoną geografią
Kierunek informatyka

Technik informatyk to obecnie najpopularniejszy zawód na świecie, daje możliwość podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, w firmach sprzedających sprzęt komputerowy, instalujących sieci komputerowe, w studiach graficznych i dźwiękowych i wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się w pracy komputery.

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych

Kierunek turystyka

Technik obsługi turystyki to niezwykle ciekawy zawód, dający możliwości pracy w biurach podróży w kraju i za granicą i punktach informacji turystycznej, agroturystyce, instytucjach kultury , hotelach oraz samodzielnego prowadzenia własnej działalności turystycznej.

Uczący się tego przedmiotu zdobywają liczne kompetencje zawodowe:

 • tworzenie programów i organizowanie imprez i usług turystycznych
 • kalkulowanie kosztów i rozliczanie imprez i usług turystycznych
 • obsługa klientów biur podróży
 • umiejętność pilotażu i przewodnictwa turystycznego

Szkoła branżowa - 3-letnia  proponuje:

 •  jedną klasę branżową z językiem angielskim – wszystkie zawody, np.:
  • sprzedawca,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • lakiernik,
  • fryzjer,
  • cukiernik,
  • kucharz
  • oraz wiele innych

Rozpoczynając naukę w szkole branżowej uczeń staje się pracownikiem młodocianym i kształci się w wybranym zawodzie przez 3 lata.

Cykl kształcenia obejmuje naukę i praktykę, za którą młodociany pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Daje to możliwość uzyskania niezależności finansowej. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w wybranej profesji.

Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę podpisana pomiędzy pracodawcą, a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Podpisanie umowy odbywa się pod kontrolą kierownika praktycznej nauki zawodu, którym jest pracownik szkoły.

Walorami kształcenia w klasach wielozawodowych są:

 • zindywidualizowany tok nauczania uwzględniający możliwości, uzdolnienia i ograniczenia młodocianego,
 • kształcenie w systemie: 2-3 dni nauki w szkole – przedmioty ogólnokształcące, 2 dni zajęcia praktyczne u pracodawcy,
 • nauka zawodu w warunkach rzeczywistej pracy, w otoczeniu doświadczonych pracowników, z możliwością dokonywania bieżącej samooceny postępów w nabywaniu umiejętności, co zwiększa mobilność absolwenta na rynku pracy,
 • poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza zakład dla zwiększenia swojej efektywności.

WYBIERAJĄC NAUKĘ W ZS nr 42, UCZNIOWIE MAJĄ:

 • możliwość zdobycia ciekawego i dobrze płatnego zawodu,
 • możliwość jednoczesnego zdobywania teoretycznej wiedzy i nabywania umiejętności praktycznych
 • szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego i wzbogacenia CV
 • możliwość zdobycia dwóch świadectw : maturalnego i dyplomu technika
 • szansę na przygotowanie się do samodzielnej pracy w wybranym zawodzie i podjęcia studiów wyższych,
 • możliwość uzyskania międzynarodowych umiejętności pozwalających na znalezienie pracy w całej Europie,
 • możliwość współpracy z wykwalifikowanym szkolnym doradcą zawodowym, pomagającym w poruszaniu się po współczesnym rynku pracy i wyborze dalszej drogi edukacji

ZS nr 42 to:

 • ciekawe projekty  szkoleniowe Program Cisco Networking Academy;
 • możliwość uzyskania certyfikatu powiązanego z  CCNA,  uznanego w branży IT;
 • przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do uczniów;
 • atrakcyjna baza sportowa : nowoczesna hala i siłownia oraz boisko z bieżnią;
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
 • staże u pracodawców krajowych;
 • zaawansowana nauka języków obcych: podział na grupy językowe i język obcy zawodowy;
 • projekty, dzięki którym uczniowie mogą nawiązać kontakt w j. angielskim ze swoimi rówieśnikami z innych krajów;
 • profesjonalne doradztwo zawodowe;
 • udział w targach pracy i branżowych konkursach zawodowych;
 • różnorodna aktywność sportowa….

Plakat szkoły 2021

W ZEPOLE SZKÓŁ  nr 42 :

 • dbamy o rozwijanie pasji artystycznych, literackich i retorycznych uczniów,
 • proponujemy różnorodną aktywność fizyczną, bo zachęcamy do dbania o dobrą kondycję i zdrowy tryb życia,
 • angażujemy się w prace naszego Samorządu Uczniowskiego i lokalne inicjatywy społeczne, bo uczymy współdziałania i współpracy

W NASZEJ SZKOLE SAMORZĄD UCZNIOWSKI TWORZĄ WSZYSCY  UCZNIOWIE. ZEBRANIA  MAJĄ CHARAKTER OTWARTY, CO ZNACZY , ŻE MOŻE W NICH UCZESTNICZYĆ KAŻDY UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY.

 • zachęcamy wolontariuszy do niesienia  pomocy potrzebującym,  uwrażliwiamy na potrzeby innych,
 • współpracujemy z różnymi instytucjami, np.:
  • BP im. W. Grabskiego w Ursusie
  • DK ARSUS
  • KINEM HELIOS
  • Politechniką Warszawską
  • KS URSUS
  • ISKRA WARSZAWA
 • organizujemy ciekawe wydarzenia i uroczystości, np.:
  • ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
  • DNI PATRONA
  • DZIEŃ SPORTU
  • WARSZTATY INTEGRACYJNE
  • WYCIECZKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
  • AKCJE CHARYTATYWNE
  • KONKURSY SZKOLNE
  • SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE

DNI OTWARTE W ZS NR 42:     

 • 21 kwietnia  2021  godz.18.00-20.00
 • 12 maja 2021   godz.18.00-20.00

Zobacz naszą ulotkę - Pobierz