Logo Branżowej Szkoły I stopnia

OFERTA EDUKACYJNA NA ROKU SZKOLNYM 2023/24:

dwa oddziały dla młodocianych pracowników- język angielski (do oddziału dla młodocianych pracowników przyjmowani są tylko kandydaci niepełnoletni), np.:

 • sprzedawca,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • lakiernik,
 • fryzjer,
 • cukiernik,
 • kucharz
 • oraz wiele innych

Rozpoczynając naukę w szkole branżowej I stopnia uczeń staje się pracownikiem młodocianym i kształci się w wybranym zawodzie przez 3 lata.

Cykl kształcenia obejmuje naukę i praktykę, za którą młodociany pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Daje to możliwość uzyskania niezależności finansowej. Nauka kończy się egzaminem zawodowym z danej branży.

Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę podpisana pomiędzy pracodawcą, a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Podpisanie umowy odbywa się pod kontrolą kierownika praktycznej nauki zawodu, którym jest pracownik szkoły.

Walorami kształcenia w klasach wielozawodowych są:

 • zindywidualizowany tok nauczania uwzględniający możliwości, uzdolnienia i ograniczenia młodocianego,
 • kształcenie w systemie: 2-3 dni nauki w szkole – przedmioty ogólnokształcące, 2 dni zajęcia praktyczne u pracodawcy,
 • nauka zawodu w warunkach rzeczywistej pracy, w otoczeniu doświadczonych pracowników, z możliwością dokonywania bieżącej samooceny postępów w nabywaniu umiejętności, co zwiększa mobilność absolwenta na rynku pracy,
 • poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza zakład dla zwiększenia swojej efektywności.