Samorząd Uczniowski ZS nr 42 w roku szkolnym 2020/2021

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZS NR 42 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zarząd SU :

 • Patryk Jurczyński z kl. 4 BOG
 • Olaf Maślanka  - kl. 2AI
 • Magda Woropajew – kl. 4LS
 • Ryszard Mikiewicz - kl. 2 BI
 • Karolina Kozłowska -  kl. 2TOT
 • Natalia Łuszcz  - kl. 1AI
 • Jakub Chełstowski – kl. 2BI

 

Członkowie  SU :

 • Alan Szmidt – kl. 2BI
 • Kamil Wasiak – kl. 2BI

 

Opiekunowie SU w roku szkolnym 2022/2023:

 • Katarzyna Chałupa
 • Rafał Pajnowski

 

Rzecznik Praw Ucznia  w roku szkolnym 2022/2023

 • Paweł Kieś

Zastępca Rzecznika Praw Ucznia w roku szkolnym 2022/2023

 • Robert Słomka

Cele SU nr 42

 • Uczenie się aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
 • Stwarzanie warunków do wyzwalania w uczniach aktywności społecznej, kreatywności, samokontroli, samooceny i samodyscypliny.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania uczniów, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
 • Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
 • Uczenie się demokratycznych form życia w społeczeństwie.
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
 • Organizowanie wolnego czasu uczniów.

Główne zadania SU ZS nr 42

 • Współdziałanie z innymi organami szkoły w celu zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb młodzieży.
 • Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno – krajoznawczych.
 • Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły.
 • Troska o sprzęt i urządzenia szkolne oraz organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce.
 • Współorganizowanie uroczystości szkolnych.