Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 18 wydane w dniu 23.04.2021

Warszawa, 23 kwietnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół nr 42
w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie przedłużenia nauki zdalnej od 26 kwietnia 2021r. do 02 maja 2021r.

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., zarządzam, co następuje:

§ 1
Ogranicza się funkcjonowanie Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie od 26 kwietnia 2021 r. do 02 maja 2021r. Dotyczy to wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 42.

§ 2
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

§ 3
Od 26 kwietnia 2021r. uczniowie wszystkich klas Branżowej Szkoły I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego, będący młodocianymi pracownikami, realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

§ 4
Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być one także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

§ 5
W celach dydaktycznych w czasie realizacji nauki zdalnej zobowiązuje się uczniów do kontaktu z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny Librus, pocztę elektroniczną oraz poprzez ustalony indywidualny z nauczycielem/wychowawcą sposób elektroniczny lub telefoniczny.

§ 6
Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

§ 7
Zobowiązuje się nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników szkoły do śledzenia wiadomości przesyłanych poprzez dziennik elektroniczny i zamieszczanych na stronie internetowej szkoły.

§ 8
Pozostaje w mocy tygodniowy plan zajęć.

§ 9
Zobowiązuje się nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących objętych egzaminem maturalnym oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych do realizowania jednostek lekcyjnych w wymiarze 45 minut.

§ 10
Uczniowie klas maturalnych mają możliwość konsultacji z przedmiotów objętych obowiązkowym egzaminem maturalnym w małych grupach ( maksymalnie 5 osób) na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą i nauczycielami poszczególnych przedmiotów. W szkole można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę.

§ 11
Każdy nauczyciel, realizując nauczanie zdalne, bierze pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, łączy przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

§ 12
Wychowawcy w ramach zajęć z wychowawcą monitorują pracę swych wychowanków, rozwiązują bieżące problemy, pozostają w stałym kontakcie z uczniami i rodzicami, wykorzystują zasoby proponowane przez MEN dotyczące nauczania zdalnego.

§ 13
Na okres nauczania zdalnego od 26 kwietnia 2021r. do 02 maja 2021r. w zakresie monitorowania postępów uczniów oraz weryfikowania ich wiedzy i umiejętności stosuje się zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania,.

§ 14
Rodzice i uczniowie mają w okresie nauki zdalnej możliwość konsultacji z nauczycielami. Nauczyciele mają obowiązek odpowiadać na ewentualne uwagi zgłaszane przez uczniów i rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

§ 15
W terminarzu zebrań z rodzicami i dni otwartych w Zespole Szkół nr 42 wprowadza się następujące zmiany:
- zebranie 12 maja 2021r. zostaje przeniesione na 14 maja 2021r.(informacja o przewidywanych ocenach rocznych)
Zebrania odbędą się w formie on-line z wykorzystaniem platformy TEAMS. O godzinie rozpoczęcia zebrań rodzice zostaną powiadomieni poprzez wiadomość wysłaną przez wychowawcę w dzienniku elektronicznym.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021r.

Autor wpisu