Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 18 wydane w dniu 11.05.2021

Warszawa, 11 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół nr 42
w Warszawie z dnia 11 maja 2021 r.
w sprawie wprowadzenia nauki w systemie hybrydowym od 17 maja 2021r. do 30 maja 2021r.

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., zarządzam, co następuje:

§ 1
Ogranicza się funkcjonowanie Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021r. Dotyczy to wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 42.

§ 2
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana w systemie hybrydowym.

§ 3
Od 17 maja 2021r. uczniowie wszystkich klas Branżowej Szkoły I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego, będący młodocianymi pracownikami, realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

§ 4
Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 5
Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być one także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

§ 6
W celach dydaktycznych w czasie realizacji nauki w systemie hybrydowym zobowiązuje się uczniów, którzy uczą się w trybie zdalnym, do kontaktu z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny Librus, pocztę elektroniczną oraz poprzez ustalony indywidualny z nauczycielem/wychowawcą sposób elektroniczny lub telefoniczny.

§ 6
Nauczyciele realizują zajęcia stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

§ 7
Zobowiązuje się nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników szkoły do śledzenia wiadomości przesyłanych poprzez dziennik elektroniczny i zamieszczanych na stronie internetowej szkoły.

§ 8
Pozostaje w mocy tygodniowy plan zajęć.

§ 9
Zobowiązuje się nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących objętych egzaminem maturalnym oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych do realizowania jednostek lekcyjnych w trybie nauki zdalnej w wymiarze 45 minut.

§ 10
Każdy nauczyciel, realizując nauczanie zdalne, bierze pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, łączy przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

§ 11
Wychowawcy w ramach zajęć z wychowawcą monitorują pracę swych wychowanków, rozwiązują bieżące problemy, pozostają w stałym kontakcie z uczniami i rodzicami, wykorzystują zasoby proponowane przez MEN dotyczące nauczania zdalnego.

§ 12
Na okres nauczania w systemie hybrydowym od 17 maja 2021r. do 30 maja 2021r. w zakresie monitorowania postępów uczniów oraz weryfikowania ich wiedzy i umiejętności stosuje się zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania,.

§ 13
Rodzice i uczniowie mają w okresie nauki w systemie hybrydowym możliwość konsultacji z nauczycielami. Nauczyciele mają obowiązek odpowiadać na ewentualne uwagi zgłaszane przez uczniów i rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021r.

Autor wpisu